Endüstriyel Depolama Raf Sistemlerinde Kullanılan Standartlar Ve Yönetmelikler

Endüstriyel depolama raf sistemleri ülkemizde ve tüm dünyada ilgili standartlara göre tasarım, hesap, montaj, kullanımı yapılmalıdır. Depolama raf sistemlerinde durağan halde yada deprem etkisi altında oluşabilecek kaza ve olumsuzlukları önlemek amacıyla ilgili yönetmelikler açıkca standartlara uygun şekilde yapılması hükmetmektedir. Resmi gazetede yayınlanan üç yönetmelik ile depo raf sistemlerinin kapasite hesapları ve periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmelikler;

 

18 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30364 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 3 – (1) Deprem etkisi altında binaların tasarımı için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 4 – (1) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

EK

DEPREM ETKİSİ ALTINDA

BİNALARIN TASARIMI İÇİN ESASLAR

1.1.2 – Bu Yönetmelik hükümleri, deprem etkisi altında yerinde dökme ve ön üretimli betonarme, çelik, hafif çelik, yığma ve ahşap malzemeden yapılan binaların deprem etkisi altında tasarımı için uygulanır.

 

1.1.9 – Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki bina ve bina türü yapıların deprem etkisi altında tasarımı için kendi özel yönetmelikleri yapılıncaya dek, öncelikle ilgili Türk Standartlarında verilen hükümler ile birlikte, uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik gibi teknik düzenlemeler veya kurumlarınca belirlenen teknik kurallar, bu Yönetmelikte öngörülen ilkeler gözetilerek kullanılabilir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

(17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tedbirler saklı kalmak kaydı ile Bakanlıkça çıkartılan yönetmelikler başta olmak üzere, yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde sırasıyla;

a) İlgili Türk standartları,

b) Avrupa standartları,

c) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar, dikkate alınır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

25 Nisan 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628

 

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

 

(2) İşveren:

 

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.

 

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

Ulusal ve uluslar arası standartlar;

TS EN 15878

Çelik statik depolama sistemleri - Terimler ve tarifler

Steel static storage systems - Terms and definitions

TS EN 15629

Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının özellikleri

Steel static storage systems - Specification of storage equipment

TS EN 15620

Çelik statik depolama sistemleri - Ayarlanabilir palet raf sistemleri - Çarpılma ve aralık toleransları

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, deformations and clearances

TS EN 15635

Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı

Steel static storage systems - Application and maintenance of storage equipment

TS EN 15512

Çelik statik depolama sistemleri - Ayarlanabilir palet raf sistemleri - Yapısal tasarım kuralları

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design

TS EN 16681

Çelik statik depolama sistemleri - Ayarlanabilir palet raf sistemleri - Deprem için tasarım kuralları

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for seismic design

TS EN 1990 (Tüm bölümler)

Eurocade-Yapı tasarımının temelleri

Eurocode - Basis of structural design

TS EN 1993 (Tüm Bölümler)

Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı 

Eurocode 3: Design of steel structures

TS EN 1998 (Tüm bölümler)

Eurocode 8 :Depreme dayanıklı yapı tasarımı

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

TS EN 1090-2

Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları- Bölüm 2: Çelik yapılar için teknik gerekler

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

TS EN 1991-1-1

Eurocode 1: Yapı etkileri bölüm 1-1: Genel etkiler yoğunluklar, zati ağırlık ve yapılara etki eden yükler

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions; Densities, self-weight and imposed loads for buildings

TBDY 2018

Türkiye bina deprem yönetmeliği

Building seismic regulation of Turkey

ANSI MH16.1

Endüstriyel çelik depolama raflarının tasarım, test, kullanımı için özellikler

Specification for the Design, Testing and Utilization of Industrial Steel Storage Racks

FEM 10.2.02

Statik çelik palet depolama rafları tasarımı

The Design of Static Steel Pallet Racking

FEM 10.2.03

Statik depolama rafları için güvenlik koşulları esasları

Guidelines for the safe provision of static steel racking and shelving, specifiers guidelines

FEM 10.2.04

Kullanım kılavuzu. Statik depolama rafları için güvenli kullanım esasları

Guidelines for safe use of static steel racking and shelving, Users guide

FEM 10.2.06 - Part 1-2

El ile yüklenen alçak rafların tasarımı

Design of Hand Loaded Low Rise Steel Static Shelving

FEM 10.2.07

Drive in ve drive through raf tasarımı

Design of Drive In and Drive Through Racking: Design Code

FEM 10.2.08

Çelik statik palet depolama rafları için deprem koşullarında tasarım tavsiyeleri

Recommendations for the Design of Static Steel Pallet Racking in Seismic Conditions

FEM 10.2.09

Konsol raf tasarımı

Design of Cantilever Racking

FEM 10.2.10

Raylı depolama ve depodan alma sistemleri-bağlantılar

Storage systems with rail dependent storage and retrieval equipment - Interfaces

FEM 10.2.11 - Part 1

Raylı depolama ve depodan alma sistemleri: EN 528’e uygun, anlık kinetik enerji etkilerinin incelenmesi

Rail Dependent Storage and Retrieval Systems: Consideration of accidental kinetic energy action in compliance with EN 528. Pallet Racking

FEM 10.2.14 - 1 Part 1-2 / FEM 4.103 Part 1

Depo zemini

Warehouse floors

FEM 10.2.15 - Part 1

EN 15512’ye göre deprem çaprazsız ayarlanabilir palet rafı örneği

Worked Example Adjustable Pallet Racking According to EN 15512: Unbraced Racking

FEM 10.2.16

Ayarlanabilir palet rafları için raf korumasının tasarım ve kullanımı

Design and Use of Rack Protection for Adjustable Pallet Racking

FEM 10.3.01 - Part 1

Depolama sistemlerinde toleranslar, deformasyonlar ve açıklıklar

Tolerances, Deformations and Clearances in the Storage System